ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Mời bạn điền đầy đủ thông tin vào bên dưới để ghi danh. Thông tin sẽ được lưu trữ vào hệ thống và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 10 ngày.
Họ và tên(*)
E-mail(*)
Điện thoại(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Trường THPT / ĐH(*)
Facebook của bạn(*)
Ngày sinh(*)
Thành phố(*)
Đăng ký
Hệ Đào Tạo
Nơi đăng ký dự thi(*)
Nơi nhập học(*)

Quyết định v/v Ban hành Quy định về đào tạo môn học Giáo dục Thể chất đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Trưng Vương

Ngày đăng bài: 03/12/2018

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 18/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại Học Trưng Vương; Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-ĐHTV ngày 24/06/2010 của Hội đồng Quản trị Trường Đại học Trưng Vương về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Trưng Vương; Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-ĐHTV ngày 06/06/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Trưng Vương về việc ban hành chương trình khung hệ Đại học theo hệ thống tín chỉ; Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-ĐHTV ngày 06/06/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương về việc ban hành chương trình khung hệ Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ; Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất,

QUYẾT ĐỊNH
V/v Ban hành Quy định về đào tạo môn học Giáo dục Thể chất
đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
của trường Đại học Trưng Vương
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
 
Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 18/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại Học Trưng Vương;
Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-ĐHTV ngày 24/06/2010 của Hội đồng Quản trị Trường Đại học Trưng Vương về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Trưng Vương;
Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-ĐHTV ngày 06/06/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Trưng Vương về việc ban hành chương trình khung hệ Đại học theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-ĐHTV ngày 06/06/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương về việc ban hành chương trình khung hệ Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ;
  Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về đào tạo môn học Giáo dục thể chất đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Trưng Vương”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ năm học 2014 – 2015 trở về sau.
Điều 3Các ông/bà Trưởng Phòng Đào tạo, các Khoa, Bộ môn Giáo dục thể chất, các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Chi tiết: (Xem tại File đính kèm)
Nơi nhận:
– BGH (để b/c);
– Như điều 3;
– Lưu VT, ĐT.
            HIỆU TRƯỞNG
 
            TS. Bùi Văn Hồng