ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Mời bạn điền đầy đủ thông tin vào bên dưới để ghi danh. Thông tin sẽ được lưu trữ vào hệ thống và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 10 ngày.
Họ và tên(*)
E-mail(*)
Điện thoại(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Trường THPT / ĐH(*)
Facebook của bạn(*)
Ngày sinh(*)
Thành phố(*)
Đăng ký
Hệ Đào Tạo
Nơi đăng ký dự thi(*)
Nơi nhập học(*)

Quyết định ban hành về chuẩn đầu ra hệ Đại học các ngành khối kinh tế – Đại học Trưng Vương

Ngày đăng bài: 01/12/2018

Sinh viên tốt nghiệp hệ đại học các khối ngành kinh tế, đảm bảo đạt chuẩn kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia khối ngành kinh tế, nắm vững những nguyên lý của quy luật tự nhiên, xã hội; có đủ kiến thức về lý luận chính trị, kinh tế xã hội, kiến thức của ngành và chuyên ngành đào tạo.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH TRƯNG VƯƠNG
Số: 05 /QĐ-ĐHTV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Vĩnh Phúc, ngày 15  tháng 01 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành chuẩn đầu ra hệ Đại học các ngành kinh tế
của trường Đại học Trưng Vương
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
        – Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 18/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trưng Vương;
       – Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục, ban hành kèm theo Quyết định 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;
       – Căn cứ  Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trưng Vương  ban hành kèm theo Quyết định số 04  /QĐ- ĐHTVngày 24 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng Quản trị;
       – Căn cứ QĐ số 17/VBHN- BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
       – Căn cứ Công văn 2196/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;
      – Căn cứ biên bản họp Hội đồng của các khoa Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng và Hội đồng Khoa học – Đào tạo trường Đại học Trưng Vương ngày 15 tháng 01 năm 2015 về việc thông qua chuẩn đầu ra các ngành đào tạo,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Chuẩn đầu ra hệ Đại học các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng của trường Đại học Trưng Vương” (có văn bản chi tiết về chuẩn đầu ra của các ngành kèm theo).
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Trưởng các đơn vị trong Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
– HĐQT (b/cáo);
– Như điều 2 (t/hiện);
– Đăng tải Website;
– Lưu: VT, ĐT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
TS. Bùi Văn Hồng
Tải các file kèm theo: