ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Mời bạn điền đầy đủ thông tin vào bên dưới để ghi danh. Thông tin sẽ được lưu trữ vào hệ thống và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 10 ngày.

  E-mail(*)

  Họ và tên(*)

  Địa chỉ (*)

  Điện thoại(*)

  Hệ Đào Tạo

  Đăng ký

  Chương trình khung đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh theo hệ thống tín chỉ

  Ngày đăng bài: 03/12/2018

  Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh (QTKD) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về kinh tế, về hệ thống thông tin và về quản lý và điều hành hoạt động trong SXKD, có thể tham gia quản lý ở các cấp trong mọi loại hình doanh nghiệp, tham gia hoạch định các chính sách quản lý kinh tế của Nhà nước.

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG  VƯƠNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

   

   

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

  (Ban hành theo quyết định số 46A /QĐ-ĐHTV ngày 06 tháng 10 năm 2015
  của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương)

  Tên chương trình:Kinh tế
  Trình độ đào tạo:Đại học
  Ngành đào tạo:Quản trị kinh doanh
  Mã ngành:D403
  Loại hình đào tạo:Chính quy

   

  1. Mục tiêu đào tạo:

  Mục tiêu chung
  Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh (QTKD) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về kinh tế, về hệ thống thông tin và về quản lý và điều hành hoạt động trong SXKD, có thể tham gia quản lý ở các cấp trong mọi loại hình doanh nghiệp, tham gia hoạch định các chính sách quản lý kinh tế của Nhà nước.

  Mục tiêu cụ thể:
  Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân theo học ngành này có đủ năng lực vận dụng thành thạo và sáng tạo những nguyên lý kinh tế và quản trị vào thực tiễn quản lý SXKD hiện đại ngày nay và có thể đảm nhận vị trí quản lý điều hành các hoạt động SXKD, các hoạt động tài chính, các hoạt động marketing, hệ thống thông tin SXKD, quản lý và phát triển nguồn nhân lực cho SXKD, phân tích hoạt động SXKD, phát triển các sáng kiến KD và quản trị chiến lược phát triển. Sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu hay đào tạo về QTKD, tham gia hoạch định các chính sách quản lý kinh tế Nhà nước, chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức các hoạt động SXKD tại các Doanh nghiệp.

   

  2. Thời gian đào tạo: 4 năm

   

  3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình gồm 126 tín chỉ (TC), chưa kể các học phần: Giáo dục thể chất (5 đơn vị học trình), Giáo dục quốc phòng (165 tiết).

  4. Đối tượng tuyển sinh

  Thực hiện tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh Đại học hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.

  Cụ thể:

  – Tốt nghiệp phổ thông trung học và bậc tương đương trở lên.

  – Phương thức tuyển sinh: Trường Đại học Trưng Vương thực hiện hai phương thức xét tuyển:

  + Căn cứ vào ngưỡng điểm tối thiểu(Điểm sàn) theo quy định của Bộ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT cụm thi các trường đại học và điểm trúng tuyển của Trường.

  + Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập lớp 12 THPT.

  5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

  5.1. Quy trình đào tạo

  – Chương trình đào tạo được thực hiện trong bốn năm, chi tiết như sau:

  + Năm thứ nhất và thứ 2: Sinh viên sẽ học các kiến thức giáo dục đại cương.

  + Các năm tiếp theo (3 và 4): Sinh viên hoàn tất các chương trình về kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận tốt nghiệp.

  – Sinh viên được đào tạo theo hình thức chính quy, áp dụng theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  5.2. Thực tập và làm khoá luận tốt nghiệp

  Áp dụng Điều 24, 25 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  – Thời gian thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên có 5 tín chỉ thực tập tốt nghiệp, tương đương với 2,5 tháng và 10 tín chỉ làm khóa luận tốt nghiệp, tương đương 3,0 tháng.

  5.3. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

  Sinh viên được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân khi hội đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 27, 28 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Sinh viên phải tích luỹ đủ 126 TC (không kể GDTC và GDQP), trong đó có 29TC thuộc các học phần bắt buộc của khối kiến thức giáo dục chuyên ngành.

   

  6. Thang điểm: Chấm điểm theo thang điểm 10/10, được làm tròn đến 01 chữ số thập phân, trong đó: điểm chuyên cần 10%, điểm kiểm tra giữa học phần 20%, điểm thi kết thúc học phần 70%.

  Sau đó xếp loại theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  7. Nội dung chương trình đào tạo: Chương trình khung được bố trí theo tín chỉ. Một tín chỉ được bố trí 15 tiết, 1 tiết lý thuyết có 50 phút và bằng 2 tiết thực hành.

  TTHạng mụcSố tín chỉ
  7.1Kiến thức giáo dục đại cương38
  v Các học phần bắt buộc32
  v Các học phần tự chọn6
  7.2Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp73
  7.2.1Kiến thức cơ sở khối ngành36
  v Các học phần bắt buộc30
  v Các học phần tự chọn6
  7.2.2Kiến thức chuyên ngành37
  Ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp37
  v Các học phần bắt buộc29
  v Các học phần tự chọn8
  Ngành Quản trị doanh nghiệp37
  v Các học phần bắt buộc29
  v Các học phần tự chọn8
  Cộng111
  7.3Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp15
  Tổng cộng126

   

  Cụ thể các học phần như sau:

    TTTên học phầnThời lượng
  Tín chỉGhi chú
  7.1Kiến thức giáo dục đại cương38
  Các học phần bắt buộc (Không tính mục 9, 10)32
  1Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin05
  2Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam3
  3Tư tưởng Hồ Chí Minh2
  4Pháp luật đại cương2
  5Toán (Giải tích một biến và nhiều biến)3
  6Toán (Xác xuất thống kê)2
  7Tin đại cương2
  8Tiếng Anh13
  Trong đó:
  – Tiếng Anh cơ bản 13
  – Tiếng Anh cơ bản 23
  – Tiếng Anh thương mại 14
  – Tiếng Anh thương mại 23
  9Giáo dục quốc phòng11
  10Giáo dục thể chất5
  Các học phần tự chọn6
  1Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm2
  2Kỹ năng soạn thảo văn bản2
  3Tâm lý kinh doanh
  4Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanh2
  5Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp2
  7.2Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp73
  7.2.1Kiến thức cơ sở ngành36
  Các các học phần bắt buộc30
  1Pháp luật Kinh tế2
  2Kinh tế vi mô3
  3Kinh tế vĩ mô3
  4Mô hình toán kinh tế3
  5Quản trị học3
  6Nguyên lý thống kê2
  7Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ3
  8Tin học ứng dụng3
  9Nguyên lý Kế toán3
  10Marketing căn bản2
  11Khoa học quản lý3
  Các học phần tự chọn6
  1Kinh tế phát triển2
  2Kinh tế quốc tế2
  3Bảo hiểm2
  4Thị trường chứng khoán2
  5Kinh tế lượng2
  6Nghệ thuật lãnh đạo2
  7.2.2Kiến thức chuyên ngành37
  Ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp37
  Các học phần bắt buộc29
  1Tài chính Doanh nghiệp3
  2Quản trị Doanh nghiệp (HP I)3
  3Quản trị Doanh nghiệp (HP II)3
  4Quản trị chất lượng3
  5Quản trị văn phòng2
  6Quản trị nhân lực3
  7Quản trị công nghệ2
  8Quản trị rủi ro2
  9Quản trị chiến lược3
  10Quản trị dự án2
  11Quản trị sản xuất và tác nghiệp3
  Các học phần tự chọn8
  1Kỹ năng quản trị2
  2Thuế Nhà nước3
  3Định giá tài sản2
  4Tiền tệ và thanh toán quốc tế2
  5Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu2
  6Kế toán ngân hàng2
  7Kế toán Quốc tế2
  8Kế toán doanh nghiệp 13
  9Kế toán doanh nghiệp 23
  10Kế toán xây dựng3
  7.2.3Ngành Quản trị doanh nghiệp37
  Các học phần bắt buộc29
  1Tài chính doanh nghiêp 13
  2Tài chính doanh nghiệp 23
  3Quản trị doanh nghiệp 13
  4Quản trị doanh nghiệp 23
  5Thống kê doanh nghiệp2
  6Quản trị dự án2
  7Quản trị chiến lược3
  8Quản trị rủi ro2
  9Quản trị sản xuất và tác nghiệp3
  10Quản trị nhân lực3
  11Quản trị công nghệ2
  Các học phần tự chọn8
  1Kỹ năng quản trị2
  2Thuế Nhà nước3
  3Định giá tài sản2
  4Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu2
  5Tiền tệ và thanh toán quốc tế2
  6Kế toán ngân hàng2
  7Kế toán Quốc tế2
  8Kế toán doanh nghiệp 13
  9Kế toán doanh nghiệp 23
  10Kế toán xây dựng3
  7.3Thực tập, khoá luận tốt nghiệp15
  1Thực tập tốt nghiệp5
  2Khoá luận tốt nghiệp10
  Cộng126

  Ghi chú: Sinh viên chưa đủ điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp phải học thêm các học phần tự chọn tương đương 10 TC của khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành và chuyên ngành.

   

   

  HIỆU TRƯỞNG

   

  TS. Bùi Văn Hồng

  Hotline
  Đăng ký
  0981 912 323
  Đăng ký