ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Mời bạn điền đầy đủ thông tin vào bên dưới để ghi danh. Thông tin sẽ được lưu trữ vào hệ thống và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 10 ngày.
Họ và tên(*)
E-mail(*)
Điện thoại(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Trường THPT / ĐH(*)
Facebook của bạn(*)
Ngày sinh(*)
Thành phố(*)
Đăng ký
Hệ Đào Tạo
Nơi đăng ký dự thi(*)
Nơi nhập học(*)

Chương trình khung Đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Kế toán theo hệ thống tín chỉ

Ngày đăng bài: 03/12/2018

Đào tạo cử nhân Kế toán trình độ đại học, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về Kế toán, hệ thống thông tin, quản lý tổ chức và điều hành công tác Tài chính Kế toán trong các cơ quan Nhà nước, trong các tổ chức kinh tế và các Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

           BỘ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO                                                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG                                                                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN

(Ban hành theo quyết định số 46A/QĐ-ĐHTV ngày 06 tháng 10 năm 2015       

của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương)

Tên chương trình      :           Kinh tế

Trình độ đào tạo  :    Đại học

Ngành đào tạo      :    Kế toán

Mã ngành             :    D 401             

Loại hình đào tạo :    Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Kế toán trình độ đại học, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về Kế toán, hệ thống thông tin, quản lý tổ chức và điều hành công tác Tài chính Kế toán trong các cơ quan Nhà nước, trong các tổ chức kinh tế và các Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Mục tiêu cụ thể:

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân theo học ngành này có đủ năng lực vận dụng thành thạo và sáng tạo những nguyên lý Kế toán, hạch toán Kế toán, Kiểm toán, phân tích hoạt động Kinh doanh, có khả năng hoạch định chính sách Kiểm toán, Kế toán. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng giảng dạy trong các trường Cao đẳng, Đại học, tham gia nghiên cứu khoa học; làm việc trong các Doanh nghiệp, các bộ phận chức năng Kế toán, Kiểm toán ở các đơn vị Hành chính sự nghiệp.

2. Thời gian đào tạo: 4 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình gồm 126 tín chỉ (TC), chưa kể các môn: Giáo dục thể chất (5 ĐVHT), Giáo dục quốc phòng (165tiết).

4. Đối tượng tuyển sinh

Thực hiện tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh Đại học hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể:

– Tốt nghiệp phổ thông trung học và bậc tương đương trở lên,

Phương thức tuyển sinh, Trường thực hiện xét tuyển với hai hình thức:

– Căn cứ vào ngưỡng điểm tối thiểu(Điểm sàn) theo quy định của Bộ kỳ thi tốt nghiệp THPT cụm thi các trường đại học và điểm trúng tuyển của Trường.

– Xét tuyển theo học bạ năm học lớp 12 trung học phổ thông.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

5.1. Quy trình đào tạo

– Chương trình đào tạo được thực hiện trong bốn năm, chi tiết như sau:

+ Năm thứ nhất và năm thứ hai: Sinh viên sẽ học các kiến thức giáo dục đại cương.

+ Các năm tiếp theo ( 3 và 4): Sinh viên hoàn tất các chương trình về giáo dục  đại cương và chuyên nghiệp, thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp.

– Sinh viên được đào tạo theo hình thức chính quy, áp dụng theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2 Thực tập và làm Khóa luận tốt nghiệp

Áp dụng Điều 24, 25 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thời gian thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên có 5tín chỉ thực tập tốt nghiệp tương đương 2,5 tháng và 10 tín chỉ  làm khóa luận tốt nghiệp tương đương 3 tháng.

– Đối tượng được làm khóa luận là những sinh viên có điểm quá trình học trung bình từ 7 điểm trở lên, tương đương xếp loại B (Khá).

5.3. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân khi hội đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 27, 28 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

Sinh viên phải tích lũy đủ 128 tín chỉ (không kể các môn: Giáo dục thể chất , Giáo dục quốc phòng ), trong đó có 31 tín chỉ thuộc các học phần bắt buộc của kiến thức chuyên ngành.

6. Thang điểm: Chấm điểm theo thang điểm 10/10 và được làm tròn đến một chữ số thập phân. Cấu trúc điểm của từng học phần như sau: điểm chuyên cần 10%, điểm kiểm tra giữa kỳ 20%, điểm thi 70%.

Sau đó xếp loại theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo quyết định số 17/VBHN-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Nội dung chương trình đào tạo:

Chương trình khung được bố trí theo tín chỉ. Một tín chỉ được bố trí 15 tiết, 1 tiết lý thuyết có 50 phút và bằng 2 tiết thực hành.

TỔNG HỢP CHƯƠ NG TRÌNH

TTHạng mụcSố tín chỉ
7.1Kiến thức giáo dục đại cương38
v Các học phần bắt buộc32
v Các học phần  tự chọn6
7.2Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp73
7.2.1Kiến thức cơ sở khối ngành36
v Các  học  phần bắt buộc30
v Các học phần tự chọn6
7.2.2Kiến thức chuyên ngành37
v Các học phần  học bắt buộc29
v Các học phần  tự chọn8
Cộng:111
7.3Thực tập,  khóa luận tốt nghiệp15
Tổng cộng126

Cụ thể các học phần học

TTTên học phần họcThời lượng
Tín chỉGhi chú
7.1Kiến thức giáo dục đại cương

(Không bao gồm mục 10, 11)

38
Các học phần bắt buộc32
1Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 12
2Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin 23
2Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam3
3Tư tưởng Hồ Chí Minh2
4Pháp luật đại cương2
5Toán cao cấp3
6Lý thuyết Xác suất và thống kê Toán2
7Tin đại cương2
8Tiếng Anh cơ bản 13
9Tiếng Anh cơ bản 23
10Tiếng Anh thương mại 14
11Tiếng Anh thương mại 23
10Giáo dục quốc phòng165 tiết
11Giáo dục thể chất5ĐVHT
Các học phần học tự chọn6
1Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm2
2Soạn thảo văn bản2
3Tâm lý kinh doanh2
4Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong Kinh doanh2
5Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp2
7.2Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp71
7.2.1Kiến thức cơ sở ngành36
Các học phần bắt buộc30
1Pháp luật Kinh tế2
2Kinh tế vi mô3
3Kinh tế vĩ mô3
4Nguyên lý thống kê2
5Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ3
6Tin học ứng dụng3
7Nguyên lý Kế toán3
8Quản trị học3
9Lý thuyết kiểm toán2
10Mô hình toán kinh tế3
11Thuế Nhà nước3
Các học phần tự chọn6
1Kinh tế lượng2
2Thị trường chứng khoán2
3Kinh tế quốc tế2
4Kinh tế phát triển2
5Marketing căn bản2
6Bảo hiểm2
7Nghệ thuật lãnh đạo2
7.2.2Kiến thức chuyên ngành37
7.2.2.A. NGÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP37
Các học phần bắt buộc29
1Kế toán hành chính sự nghiệp3
2Tài chính Doanh nghiệp3
3Kế toán Quản trị3
4Kế toán xây dựng3
5Kế toán tài chính Doanh nghiệp (HP I)3
6Kế toán tài chính Doanh nghiệp (HP II)3
7Kế toán máy3
8Tổ chức công tác kế toán2
9Kế toán thương mại và dịch vụ3
10Kiểm toán kế toán tài chính3
7.2.2.B. NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP37
Các học phần bắt buộc29
1Kế toán tài chính Doanh nghiệp (HP I)3
2Kế toán tài chính Doanh nghiệp (HP II)3
3Phân tích tài  chính doanh nghiệp3
4Tài chính Doanh nghiệp3
5Kế toán thương mại và dịch vụ3
6Kế toán Quản trị3
7Kế toán máy3
8Kế toán xây dựng3
9Kiểm toán kế toán tài chính3
10Tổ chức công tác kế toán2
Các học phần tự chọn8
1Quản trị dự án2
2Nghiệp vụ kinh doanh xuất – Nhập khẩu
3Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế2
4Kế toán quốc tế2
5Kế toán ngân hàng2
6Định giá tài sản2
7Quản trị rủi ro2
8Quản trị doanh nghiệp 13
9Quản trị doanh nghiệp23
10Quản trị sản xuất và tác nghiệp3
Thực tập,  viết và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp15

Ghi chú: Sinh viên không làm khoá luận phải tích luỹ thêm 10 tín chỉ trong số các học phần tự chọn của kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành để tích lũy cho đủ số tín chỉ.

HIỆU TRƯỞNG

TS. BÙI VĂN HỒNG