ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Mời bạn điền đầy đủ thông tin vào bên dưới để ghi danh. Thông tin sẽ được lưu trữ vào hệ thống và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 10 ngày.
Họ và tên(*)
E-mail(*)
Điện thoại(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Trường THPT / ĐH(*)
Facebook của bạn(*)
Ngày sinh(*)
Thành phố(*)
Đăng ký
Hệ Đào Tạo
Nơi đăng ký dự thi(*)
Nơi nhập học(*)

Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Tài chính – Ngân hàng của trường Đại học Trưng Vương

Ngày đăng bài: 03/12/2018

Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) loại hình liên thông từ Cao đẳng lên Đại học nhằm giúp cho người học có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, về hệ thống thông tin, về quản lý và điều hành hoạt động tài chính – ngân hàng trong các cơ quan Nhà nước và trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                                                                                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                           TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG                                                                                                                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

( Ban hành theo Quyết định số 54 /QĐ-ĐHTV  ngày 10 tháng 09 năm 2014

của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương )

Tên chương trình:           KINH TẾ

Trình độ đào tạo :           ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG 

Ngành đào tạo     :           TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Mã ngành             :           LT 402

Loại hình đào tạo:          ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) loại hình liên thông từ Cao đẳng lên Đại học nhằm giúp cho người học có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, về hệ thống thông tin, về quản lý và điều hành hoạt động tài chính – ngân hàng trong các cơ quan Nhà nước và trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Mục tiêu cụ thể:

1.1. Về kiến thức

Chương trình đào tạo liên thông lên Đại học ngành Tài chính – Ngân hàng nhằm hoàn thiện cho người học những kiến thức cơ bản và hệ thống về Tài chính – Ngân hàng, tiếp cận với tri thức hiện đại của khu vực và thế giới về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, bồi dưỡng năng lực tư duy thực tế để người học có thể ứng dụng những kiến thức được trang bị vào điều kiện Việt Nam.

1.2. Về kỹ năng

Người học được rèn luyện một số kỹ năng tác nghiệp về quản trị kinh doanh và quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực thị trường tài chính, kinh doanh ngân hàng, tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

1.3. Về năng lực

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận vai trò công việc tại các cơ quan Nhà nước, các cơ sở đào tạo hoặc tác nghiệp kinh doanh trong các Doanh nghiệp, các định chế Tài chính – Ngân hàng và phi ngân hàng, nhất là trong lĩnh vực mới ở Việt Nam hiện nay như Công ty chứng khoán, Công ty bảo hiểm, Quỹ đầu tư. Nền tảng kiến thức cơ bản vững vàng và phương pháp nghiên cứu được trang bị cũng là cơ sở quan trọng để cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng tiếp tục nghiên cứu ở cấp học cao hơn hoặc tự bổ sung kiến thức khi thâm nhập vào thực tế công tác.

1.4. Về thái độ

Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng hệ liên thông Đại học có sức khỏe tốt, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt.

2. Thời gian đào tạo: 1,5 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa

Chương trình gồm 48 tín chỉ ( TC )

4. Đối tượng tuyển sinh        

Thực hiện tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh Đại học hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể:

– Thí sinh có bằng cao đẳng đúng nghành nghề phải học thêm một số học phần chuyển đổi theo quy định của trường Đại học Trưng Vương tổ chức.

– Phương thức tuyển sinh: Trường thực hiện xét tuyển với hai hình thức:

+ Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chưa đủ 36 tháng: Phải tham gia kỳ thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ và điểm trúng tuyển của Trường.

+ Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng  đủ 36 tháng trở lên phải qua kỳ thi tuyển do Trường Đại học Trưng Vương tổ chức với 03 môn: Toán, Lý thuyết tài chính – tiền tệ, Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại.

– Thí sinh có bằng cao đẳng không đúng ngành nghề phải học thêm một số học phần chuyển đổi theo quy định của trường trước khi tham gia kỳ thi đầu vào do trường tổ chức.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

5.1. Quy trình đào tạo

– Chương trình đào tạo được thực hiện trong 1,5 năm, chi tiết như sau:

+ Hai học kỳ đầu: sinh viên sẽ học các kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

+ Học kỳ tiếp theo : Sinh viên hoàn tất các chương trình về giáo dục chuyên nghiệp, thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp.

– Sinh viên được đào tạo theo hình thức chính quy, áp dụng theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng  hệ chính quy  theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.

Áp dụng Điều 24, 25 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thời gian thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên có 3 TC thực tập tốt nghiệp tương đương 1,5 tháng và 10 TC làm khóa luận tốt nghiệp tương đương 3 tháng.

– Đối tượng được làm khóa luận là những sinh viên có điểm quá trình học trung bình từ 7 điểm trở lên, tương đương xếp loại B ( khá ).

5.3. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân khi hội đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 27, 28 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

Sinh viên phải tích lỹ đủ 48 tín chỉ, trong đó có 11 tín chỉ thuộc các học phần bắt buộc của khối kiến thức giáo dục chuyên ngành.

6. Thang điểm

Chấm điểm theo thang điểm 10/10, được làm tròn đến 01 chữ thập phân.

Trong đó, điểm chuyên cần là 10%, điểm kiểm tra là 20%, điểm thi kết thúc học phần là 70%.

Sau đó xếp loại theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Nội dung chương trình đào tạo

Chương trình khung được bố trí theo tín chỉ. Một tín chỉ được bố trí 15 tiết, 1 tiết lý thuyết có 50 phút và bằng 2 tiết thực hành.

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG

TTHạng mụcSố tín chỉ
7.1Kiến thức giáo dục đại cương10
Các học phần bắt buộc8
Các học phần tự chọn2
7.2Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp10
7.2.1Kiến thức cơ sở ngành10
Các học phần bắt buộc8
Các học phần tự chọn2
7.2.2Kiến thức chuyên ngành15
Các học phần bắt buộc11
Các học phần tự chọn4
Tổng số TC các học phần35
7.3Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp13
Tổng số TC cả khóa học( Không kể GDQP & GDTC )48

CÁC HỌC PHẦN

TTTên  học phầnSố tín chỉ theo chương trình
7.1. Giáo dục đại cương

( Không kể GDQP & GDTC )

10
Các học phần bắt buộc8
1Toán cao cấp2
2Tiếng anh cơ bản3
3Tiếng anh thương mại3
Các học phần tự chọn2
1Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm2
2Soạn thảo văn bản2
3Tâm lý kinh doanh2
4Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanh2
5Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp2
7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
A. Kiến thức cơ sở ngành10
Các học phần bắt buộc8
3Kinh tế vĩ mô3
2Mô hình toán kinh tế3
3Lý thuyết kiểm toán2
Các học phần tự chọn2
1Kinh tế phát triển2
2Bảo hiểm2
3Kinh tế quốc tế2
4Marketing căn bản2
5Kinh tế lượng2
6Nghệ thuật lãnh đạo2
B. Kiến thức chuyên ngành15
Các học phần bắt buộc11
1Thống kê ngân hàng2
2Nghiệp vụ ngân hàng thương mại3
3Nghiệp vụ ngân hàng TW2
4Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế2
5Thị trường chứng khoán2
Các môn tự chọn4
1Nghiệp vụ kinh doanh XNK2
2Kiểm toán báo cáo tài chính2
3Kế toán quốc tế2
4Tổ chức hệ thống thông tin trong doanh nghiệp2
5Đấu thầu2
6Phân tích hoạt động kinh doanh2
Tổng số TC các học phần35
7.3 Thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp13
Tổng số tín chỉ toàn khóa học48

Ghi chú: Sinh viên không làm khoá luận phải học thêm 10 tín chỉ trong số các học phần tự chọn của kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành để tích lũy cho đủ số tín chỉ theo quy định.

                                                                                  Hiệu trưởng 

                                                                              TS. Bùi Văn Hồng