ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Mời bạn điền đầy đủ thông tin vào bên dưới để ghi danh. Thông tin sẽ được lưu trữ vào hệ thống và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 10 ngày.

  E-mail(*)

  Họ và tên(*)

  Địa chỉ (*)

  Điện thoại(*)

  Hệ Đào Tạo

  Đăng ký

  ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

   Ngành nhập học (*)

   Họ và tên(*)

   Ngày sinh (dd/mm/yyyy)
   Địa chỉ (*)

   Điện thoại (*)

   Giấy báo nhập học (*)

   Học bạ (*)

   Bản sao giấy khai sinh (*)

   CMT hoặc Căn cước (*)

   Ảnh 3x4 (*)

   Chương trình đào tạo hệ Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Trưng Vương

   Ngày đăng bài: 03/12/2018
   Đào tạo cử nhân Cao đẳng Quản trị kinh doanh (QTKD) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên ngành về kinh tế, về hệ thống thông tin và giúp việc trong quản lý và điều hành hoạt động trong SXKD, có thể tham gia quản lý ở các doanh nghiệp nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
   CAO ĐẲNG NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
   (Ban hành theo quyết định số 46  /QĐ-ĐHTV ngày 06  tháng 10  năm 2015     
   của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương)
   Tên chương trình:     Kinh tế
   Trình độ đào tạo:      Cao đẳng
   Ngành đào tạo:          Quản trị kinh doanh
   Mã ngành:                 C403  
   Loại hình đào tạo:     Chính quy
   1. Mục tiêu đào tạo:
   Mục tiêu chung
   Đào tạo cử nhân Cao đẳng Quản trị kinh doanh (QTKD) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên ngành về kinh tế, về hệ thống thông tin và giúp việc trong quản lý và điều hành hoạt động trong SXKD, có thể tham gia quản lý ở các doanh nghiệp nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
   Mục tiêu cụ thể:
   Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân Cao đẳng theo học ngành này có khả năng vận dụng những nguyên lý kinh tế và quản trị vào thực tiễn quản lý SXKD hiện nay và có thể đảm nhận vị trí giúp việc trong quản lý điều hành hoạt động SXKD, các hoạt động tài chính, hoạt động marketing, hệ thống thông tin SXKD, quản lý và phát triển nguồn nhân lực cho SXKD. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước, trợ lý giúp việc hoạch định các công tác quản lý kinh tế Nhà nước và tổ chức các hoạt động SXKD tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
   2. Thời gian đào tạo: 3 năm
   3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình gồm 93 tín chỉ (TC), chưa kể các học phần: Giáo dục thể chất (3 đơn vị học trình), Giáo dục quốc phòng (135 tiết).
   4. Đối tượng tuyển sinh
   Thực hiện tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.
   Cụ thể:
   – Tốt nghiệp phổ thông trung học và bậc tương đương trở lên.
   – Phương thức tuyển sinh: Trường ĐHTV thực hiện hai phương thức xét tuyển:
          + Căn cứ vào ngưỡng điểm tối thiểu(Điểm sàn) theo quy định của Bộ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT cụm thi các trường đại học và điểm trúng tuyển của Trường.
   + Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập năm học lớp 12 THPT.
   5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:
   5.1. Quy trình đào tạo
   – Chương trình đào tạo được thực hiện trong ba năm chi tiết như sau:
   + Năm thứ nhất: Sinh viên sẽ học các kiến thức giáo dục đại cương.
   + Các năm tiếp theo (2 và 3): Sinh viên hoàn tất các chương trình về kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận tốt nghiệp.
   – Sinh viên được đào tạo theo hình thức chính quy, áp dụng theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   5.2. Thực tập và làm khoá luận tốt nghiệp
   Áp dụng Điều 24, 25 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   – Thời gian thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên có 6 tín chỉ thực tập tốt nghiệp, tương đương với 3 tháng và 4 tín chỉ làm khóa luận tốt nghiệp, tương đương 1,5 tháng.
   5.3. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp
   Sinh viên được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân Cao đẳng khi hội đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 27, 28 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
    Sinh viên phải tích luỹ đủ 93 TC (Không kể các môn GDTC và GDQP), trong đó có 22 TC thuộc học phần bắt buộc của khối kiến thức chuyên ngành.
   6. Thang điểm: Chấm điểm theo thang điểm 10/10, được làm tròn đến 01 chữ số thập phân, trong đó: điểm chuyên cần 10%, điểm kiểm tra giữa học phần 20%, điểm thi kết thúc học phần 70%.
   Sau đó xếp loại theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   7. Nội dung chương trình đào tạo:
   Chương trình khung được bố trí theo tín chỉ. Một tín chỉ được bố trí 15 tiết, 1 tiết lý thuyết có 50 phút và bằng 2 tiết thực hành.
   Tổng hợp chương trình:
   TT
   Hạng mục
   Số tín chỉ
   7.1
   Kiến thức giáo dục đại cương
   29
   v Các học phần bắt buộc
   25
   v Các học phần tự chọn
   4
   7.2
   Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
   54
   7.2.1
   Kiến thức cơ sở khối ngành
   26
   v Các học phần bắt buộc
   22
   v Các học phần tự chọn
   4
   7.2.2
   Kiến thức chuyên ngành
   28
   v Các học phần bắt buộc
   22
   v Các học phần tự chọn
   6
   7.3
   Thực tập, Khoá luận tốt nghiệp
   10
   Tổng cộng
   93

   Cụ thể các học phần như sau:
    
   TT
   Tên học phần
   Thời lượng
   Tín chỉ
   Ghi chú
   7.1
   Kiến thức giáo dục đại cương
   (Không bao gồm mục 9, 10)
   29
   Các học phần bắt buộc
   25
   1
   Chủ nghĩa Mác – Lênin
   5
   2
   Đường lối CM của ĐCSVN
   3
   3
   Tư tưởng Hồ Chí Minh
   2
   4
   Toán cao cấp
   2
   5
   Pháp luật đại cương
   2
   6
   Xác suất thống kê
   2
   7
   Tin đại cương
   2
   8
   Tiếng anh
   7
   Trong đó
   – Tiếng Anh cơ bản
   3
   – Tiếng Anh chuyên ngành
   4
   9
   Giáo dục quốc phòng
   135 tiết
   10
   Giáo dục thể chất
   3 Đơn vị học trình
   Các học phần tự chọn
   4
    
   1
   Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm
   2
   2
   Kỹ năng soạn thảo văn bản
   2
   3
   Tâm lý kinh doanh
   4
   Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanh
   2
   5
   Đạo đức kinh doanh và Văn hoá doanh nghiệp
   2
   6
   Phương pháp nghiên cứu khoa học
   2
   7.2
   Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
   54
   7.2.1
   Kiến thức cơ sở ngành
   26
   Các học phần bắt buộc
   22
    
   1
   Kinh tế vi mô
   3
   2
   Pháp luật kinh tế
   2
   3
   Nguyên lý thống kê
   2
   4
   Lý thuyết TCTT
   3
   5
   Tin ứng dụng
   3
   6
   Nguyên lý kế toán
   3
   7
   Quản trị học
   3
   8
   Khoa học quản lý
   3
   Các học phần tự chọn
   4
    
   1
   Kinh tế quốc tế
   2
   2
   Kinh tế phát triển
   2
   3
   Kinh tế bảo hiểm
   2
   4
   Thị trường chứng khoán
   2
   5
   Kinh tế lượng
   2
   6
   Nghệ thuật lãnh đạo
   2
   7.2.2
   Kiến thức chuyên ngành
   28
   Ngành QTKD tổng hợp
   28
   Các học phần bắt buộc
   22
   1
   Tài chính doanh nghiệp
   2
   2
   Quản trị doanh nghiệp (HP1)
   3
   3
   Quản trị nhân lực
   2
   4
   Quản trị chiến lược
   2
   5
   Quản trị dự án
   2
   6
   Quản trị sản xuất và tác nghiệp
   3
   7
   Quản trị rủi ro
   2
   8
   Quản trị chất lượng
   2
   9
   Quản trị văn phòng
   2
   10
   Quản trị công nghệ
   2
   Các học phần tự chọn
   6
   1
   Kỹ năng quản trị
   2
   2
   Thuế Nhà nước
   3
   3
   Định giá tài sản
   2
   4
   Tiền tệ và thanh toán quốc tế
   2
   5
   Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
   6
   Kế toán ngân hàng
   7
   Kế toán Quốc tế
   2
   8
   Kế toán TC doanh nghiệp 1
   3
   9
   Kế toán TC doanh nghiệp 2
   3
   10
   Kế toán xây dựng
   3
   7.3
   Thực tập, Khoá luận tốt nghiệp
   10
    
   1
   Thực tập tốt nghiệp
   6
    
   2
   Khoá luận tốt nghiệp
   4
    
    
   Cộng
   93
    
   Ghi chú: Sinh viên chưa đủ điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp phải học thêm các học phần tự chọn tương đương 4 TC của khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành và chuyên ngành.
   HIỆU TRƯỞNG
    
   (Đã ký)
   TS. Bùi Văn Hồng

    

    

   Mọi thông tin liên hệ: Ms Yến 0984 11 66 94

   Hotline
   Đăng ký
   0981 912 323
   Đăng ký