ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Mời bạn điền đầy đủ thông tin vào bên dưới để ghi danh. Thông tin sẽ được lưu trữ vào hệ thống và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 10 ngày.
Họ và tên(*)
E-mail(*)
Điện thoại(*)
Địa chỉ liên hệ(*)
Trường THPT / ĐH(*)
Facebook của bạn(*)
Ngày sinh(*)
Thành phố(*)
Đăng ký
Hệ Đào Tạo
Nơi đăng ký dự thi(*)
Nơi nhập học(*)

Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Tài chính – Ngân hàng của trường ĐH Trưng Vương

Ngày đăng bài: 03/12/2018

Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, về hệ thống thông tin, về quản lý và điều hành hoạt động tài chính – ngân hàng trong các cơ quan Nhà nước và trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO

CAO ĐẲNG NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

( Ban hành theo Quyết định số 46 /QĐ-ĐHTV ngày 06 tháng 10 năm 2015
của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương )

 

Tên chương trình:KINH TẾ
Trình độ đào tạo:CAO ĐẲNG
Ngành đào tạo:TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Mã ngành: C402
Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY

 

1. Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu chung:
Đào tạo cử nhân Tài chính – ngân hàng ( TCNH ) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về nghiệp vụ tài chính ngân hàng, về hệ thống thông tin, về quản lý và điều hành hoạt động tài chính – ngân hàng trong các cơ quan Nhà nước và trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Mục tiêu cụ thể:

1.1. Về kiến thức
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và hệ thống về Tài chính – Ngân hàng, tiếp cận với tri thức hiện đại của khu vực và thế giới về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, bồi dưỡng năng lực tư duy thực tế để người học có thể ứng dụng những kiến thức được trang bị vào điều kiện Việt Nam.

1.2. Về kỹ năng
Người học được rèn luyện một số kỹ năng tác nghiệp về quản trị kinh doanh và quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực thị trường tài chính, kinh doanh ngân hàng, tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện đại.

1.3. Về năng lực
Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận vai trò cán bộ tác nghiệp kinh doanh trong các Doanh nghiệp, các định chế Tài chính – Ngân hàng và phi ngân hàng, nhất là trong lĩnh vực mới ở Việt Nam hiện nay như Công ty chứng khoán, Công ty bảo hiểm, Quỹ đầu tư. Nền tảng kiến thức cơ bản vững vàng và phương pháp nghiên cứu được trang bị cũng là cơ sở quan trọng để cử nhân cao đẳng ngành Tài chính – Ngân hàng tiếp tục nghiên cứu ở cấp học cao hơn hoặc tự bổ sung kiến thức khi thâm nhập vào thực tế công tác.

1.4. Về thái độ
Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành Tài chính – Ngân hàng có sức khỏe tốt, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa

Chương trình gồm 95 tín chỉ ( TC ) chưa kể các môn Giáo dục thể chất (3 ĐVHT ) và Giáo dục quốc phòng (135 tiết ).

4. Đối tượng tuyển sinh

Thực hiện tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh Đại học hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể:

– Tốt nghiệp phổ thông trung học và bậc tương đương trở lên

Phương thức tuyển sinh: Trường thực hiện xét tuyển với hai hình thức

+ Căn cứ vào ngưỡng điểm tối thiểu(Điểm sàn) theo quy định của Bộ, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT cụm các trường đại học và điểm trúng tuyển của Trường.

+ Xét tuyển theo học bạ năm học lớp 12 trung học phổ thông.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

5.1. Quy trình đào tạo
– Chương trình đào tạo được thực hiện trong 3 năm, chi tiết như sau:

+ Năm 1 sinh viên sẽ học các kiến thức giáo dục đại cương.

+ Các năm tiếp theo ( 2 và 3 ): Sinh viên hoàn tất các chương trình về giáo dục chuyên nghiệp, thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp.

– Sinh viên được đào tạo theo hình thức chính quy, áp dụng theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2. Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp

Áp dụng Điều 24, 25 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thời gian thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên có 6 TC thực tập tốt nghiệp tương đương 3 tháng và 4 TC làm khóa luận tốt nghiệp tương đương 1,5 tháng.

– Đối tượng được làm khóa luận là những sinh viên có điểm quá trình học từ 7 điểm trở lên, tương đương xếp loại B ( khá ).

5.3. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

Sinh viên được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân khi hội đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 27, 28 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

Sinh viên phải tích lỹ đủ 93 tín chỉ ( không kể các môn: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng ), trong đó có 22 tín chỉ thuộc các học phần bắt buộc của kiến thức chuyên ngành.

6. Thang điểm

Chấm điểm theo thang điểm 10/10, được làm tròn đến 01 chữ số thập phân

Trong đó: Điểm chuyên cần là 10%, điểm kiểm tra là 20%, điểm thi kết thúc học phần là 70%.

Sau đó xếp loại theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số số 17/ VBHN – BGD&ĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Nội dung chương trình đào tạo

Chương trình khung được bố trí theo tín chỉ. Một tín chỉ được bố trí 15 tiết, 1 tiết lý thuyết có 50 phút và bằng 2 tiết thực hành.

TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH

 

TTHạng mụcSố tín chỉ
7.1Kiến thức giáo dục đại cương29
 Các môn bắt buộc25
 Các môn tự chọn4
7.2Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp54
7.2.1Kiến thức cơ sở ngành26
 Các môn bắt buộc22
 Các môn tự chọn4
7.2.2Kiến thức chuyên ngành30
 Các môn bắt buộc22
 Các môn tự chọn8
7.3Khóa luận tốt nghiệp10
 Tổng ( Không kể GDQP & GDTC )93

 

CÁC HỌC PHẦN

TTTên môn học 

Thời lượng

 

Ghi chú

7.1. Giáo dục đại cương ( Không kể GDQP & GDTC )29 
Các môn học bắt buộc25 
1Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin5 
2Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam3 
3Tư tưởng Hồ Chí Minh2 
4Pháp luật đại cương2 
5Toán cao cấp2 
6Toán ( Xác suất thống kê )2 
7Tin đại cương2 
8Tiếng anh cơ bản3 
9Tiếng anh thương mại4 
10Giáo dục quốc phòng135 tiết 
11Giáo dục thể chất3ĐVHT 
Các môn học tự chọn4 
1Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm2 
2Soạn thảo văn bản2 
3Tâm lý kinh doanh2 
4Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanh2 
5Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp2 
7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp  
A. Kiến thức cơ sở ngành26 
Các môn bắt buộc22 
1Pháp luật kinh tế2 
2Kinh tế vi mô3 
3Nguyên lý thống kê2 
4Lý thuyết tài chính – tiền tệ3 
5Tín học ứng dụng3 
6Nguyên lý kế toán3 
7Quản trị học3 
8Thuế nhà nước3 
Các môn tự chọn4 
1Kinh tế phát triển2 
2Thị trường chứng khoán2 
3Bảo hiểm2 
4Kinh tế quốc tế2 
5Marketing căn bản2 
6Kinh tế lượng2 
7Nghệ thuật lãnh đạo2 
B. Kiến thức chuyên ngành  
a. Tín dụng ngân hàng28 
Các môn bắt buộc22 
1Định giá tài sản2 
2Quản trị dự án2 
3Tài chính doanh nghiệp3 
4Nghiệp vụ ngân hàng thương mại ( HPI )3 
5Nghiệp vụ ngân hàng thương mại ( HPII )2 
6Nghiệp vụ ngân hàng TW2 
7Kế toán ngân hàng thương mại2 
8Kế toán máy3 
9Kế toán tài chính doanh nghiệp3 
 Các môn tự chọn6 
1Quản trị rủi ro2 
2Quản trị doanh nghiệp 13 
3Quản trị doanh nghiệp 13 
4Kỹ năng quản trị2 
5Quản trị nguồn nhân lực2 
6Kế toán xây dựng3 
7Kế toán thương mại và dịch vụ3 
8Kế toán quản trị chi phí3 
9Kế toán Quốc tế2 
10Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu2 
 Thực tập, viết khóa luận tốt nghiệp10 
b. Tài chính doanh nghiệp28 
Các môn bắt buộc22 
1Định giá tài sản2 
2Quản trị dự án2 
3Tài chính doanh nghiệp (HP I )3 
4Tài chính doanh nghiệp (HP II )3 
5Phân tích tài chính doanh nghiệp3 
6Kế toán Tài chính doanh nghiệp3 
7Kế toán máy3 
8Kế toán quản trị chi phí3 
Các môn tự chọn6 
1Quản trị rủi ro2 
2Quản trị doanh nghiệp 13 
3Quản trị doanh nghiệp 13 
4Kỹ năng quản trị2 
5Quản trị nguồn nhân lực2 
6Kế toán xây dựng3 
7Kế toán thương mại và dich vụ3 
8Kế toán quản trị chi phí3 
9Kế toán Quốc tế2 
10Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu2 
 Tổng số TC các học phần83 
 7.3 Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp10 
 Tổng số TC cả khóa học93 

 

Ghi chú: Sinh viên không làm khoá luận phải học thêm 4 tín chỉ trong số các học phần tự chọn của kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành để tích lũy cho đủ số tín chỉ theo quy định.

HIỆU TRƯỞNG

TS. BÙI VĂN HỒNG