Video

Lễ - Hội họp

(Khai giảng năm học 2012-2013) Múa Nét Việt - Cao Đẳng Khóa I
(Khai giảng năm học 2012-2013) Múa Nét Việt - Cao Đẳng Khóa I
(Khai giảng năm học 2012-2013) Giai điệu tổ quốc - Đại Học Trưng Vương
(Khai giảng năm học 2012-2013) Giai điệu tổ quốc - Đại Học Trưng Vương
(Khai giảng năm học 2012-2013) Múa Như Y Cát Tường - Khóa 2 - Đại Học Trưng Vương
(Khai giảng năm học 2012-2013) Múa Như Y Cát Tường - Khóa 2 - Đại Học Trưng Vương
(Khai giảng năm học 2012-2013) Múa Nét Việt - Cao Đẳng Khóa I
(Khai giảng năm học 2012-2013) Múa Nét Việt - Cao Đẳng Khóa I