Quyết định ban hành chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng các ngành khối kinh tế - Đại học Trưng Vương

Thứ năm, 15 Tháng 1 2015 16:33

Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh đạt chuẩn kiến thức sau:

- Đạt chuẩn kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Quản trị kinh doanh; nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội; có đủ kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn ở trình độ cao đẳng;

- Có kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh bao gồm : Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Marketing căn bản, Nguyên lý kế toán;……

- Đảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về quản trị kinh doanh gồm: Quản trị học, Quản trị chiến lược, Quản trị nhân lực, Quản trị công nghệ; …

- Nắm vững kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Quản trị kinh doanh bao gồm: Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Quản trị rủi ro, Quản trị văn phòng;…

- Có kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác của trường và các trường thuộc khối ngành Kinh tế - Quản lý Kinh doanh.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH TRƯNG VƯƠNG

Số: 04 /QĐ-ĐHTV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Vĩnh Phúc, ngày 15  tháng 01 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng các ngành kinh tế
của trường Đại học Trưng Vương
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
        - Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 18/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trưng Vương;
        - Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục, ban hành kèm theo Quyết định 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;
        - Căn cứ  Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trưng Vương  ban hành kèm theo Quyết định số 04  /QĐ- ĐHTVngày 24 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng Quản trị;
       - Căn cứ QĐ số 17/VBHN- BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
       - Căn cứ Công văn 2196/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;
       - Căn cứ biên bản họp Hội đồng của các khoa Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng và Hội đồng Khoa học - Đào tạo trường Đại học Trưng Vương ngày 15 tháng 01 năm 2015 về việc thông qua chuẩn đầu ra các ngành đào tạo ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng của trường Đại học Trưng Vương” (có văn bản chi tiết về chuẩn đầu ra của các ngành kèm theo).
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Trưởng các đơn vị trong Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- HĐQT (b/cáo);
- Như điều 2 (t/hiện);
- Đăng tải Website;
- Lưu: VT, ĐT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
TS. Bùi Văn Hồng
Tải các file kèm theo: