Văn bản pháp lý

Quyết định ban hành về chuẩn đầu ra hệ Đại học các ngành khối kinh tế - Đại học Trưng Vương

Thứ năm, 15 Tháng 1 2015
Sinh viên tốt nghiệp hệ đại học các khối ngành kinh tế, đảm bảo đạt chuẩn kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia khối ngành kinh tế, nắm vững những nguyên lý của…

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng các ngành khối kinh tế - Đại học Trưng Vương

Thứ năm, 15 Tháng 1 2015
Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh đạt chuẩn kiến thức sau: - Đạt chuẩn kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Quản trị…

Quyết định v/v Ban hành Quy định về đào tạo môn học Giáo dục Thể chất đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Trưng Vương

Thứ ba, 05 Tháng 1 2016
Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 18/05/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại Học Trưng Vương; Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-ĐHTV ngày 24/06/2010 của Hội đồng Quản trị Trường Đại học Trưng Vương…