ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Mời bạn điền đầy đủ thông tin vào bên dưới để ghi danh. Thông tin sẽ được lưu trữ vào hệ thống và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 10 ngày.

  E-mail(*)

  Họ và tên(*)

  Địa chỉ (*)

  Điện thoại(*)

  Hệ Đào Tạo

  Đăng ký

  ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

   Ngành nhập học (*)

   Họ và tên(*)

   Ngày sinh (dd/mm/yyyy)
   Địa chỉ (*)

   Điện thoại (*)

   Giấy báo nhập học (*)

   Học bạ (*)

   Bản sao giấy khai sinh (*)

   CMT hoặc Căn cước (*)

   Ảnh 3x4 (*)

   Quyết định ban hành chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng các ngành khối kinh tế – Đại học Trưng Vương

   Ngày đăng bài: 01/12/2018

   Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh đạt chuẩn kiến thức sau:

   – Đạt chuẩn kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Quản trị kinh doanh; nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội; có đủ kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn ở trình độ cao đẳng;

   – Có kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh bao gồm : Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Marketing căn bản, Nguyên lý kế toán;……

   – Đảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về quản trị kinh doanh gồm: Quản trị học, Quản trị chiến lược, Quản trị nhân lực, Quản trị công nghệ; …

   – Nắm vững kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Quản trị kinh doanh bao gồm: Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Quản trị rủi ro, Quản trị văn phòng;…

   – Có kiến thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác của trường và các trường thuộc khối ngành Kinh tế – Quản lý Kinh doanh.

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   TRƯỜNG ĐH TRƯNG VƯƠNG
   Số: 04 /QĐ-ĐHTV
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    
   Vĩnh Phúc, ngày 15  tháng 01 năm 2015
    
   QUYẾT ĐỊNH
   V/v ban hành chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng các ngành kinh tế
   của trường Đại học Trưng Vương
   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
           – Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 18/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Trưng Vương;
           – Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục, ban hành kèm theo Quyết định 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ;
           – Căn cứ  Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trưng Vương  ban hành kèm theo Quyết định số 04  /QĐ- ĐHTVngày 24 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng Quản trị;
          – Căn cứ QĐ số 17/VBHN- BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
          – Căn cứ Công văn 2196/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo;
          – Căn cứ biên bản họp Hội đồng của các khoa Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng và Hội đồng Khoa học – Đào tạo trường Đại học Trưng Vương ngày 15 tháng 01 năm 2015 về việc thông qua chuẩn đầu ra các ngành đào tạo ,
    
   QUYẾT ĐỊNH:
   Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Chuẩn đầu ra hệ Cao đẳng các ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng của trường Đại học Trưng Vương” (có văn bản chi tiết về chuẩn đầu ra của các ngành kèm theo).
   Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà Trưởng các đơn vị trong Trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
   Nơi nhận:
   – HĐQT (b/cáo);
   – Như điều 2 (t/hiện);
   – Đăng tải Website;
   – Lưu: VT, ĐT.
   HIỆU TRƯỞNG
    
    
   TS. Bùi Văn Hồng
   Tải các file kèm theo:
   Hotline
   Đăng ký
   0981 912 323
   Đăng ký