Đại học liên thông từ Trung cấp

Hiện chưa có dữ liệu, vui long quay lại sau. Xin cảm ơn!

Trường Đại học Trưng Vương tuyển sinh đào tạo liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ Đại học ngành Kế toán.   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG   Số: 108 /TSLT-ĐHTV…