ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Mời bạn điền đầy đủ thông tin vào bên dưới để ghi danh. Thông tin sẽ được lưu trữ vào hệ thống và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 10 ngày.

  E-mail(*)

  Họ và tên(*)

  Địa chỉ (*)

  Điện thoại(*)

  Hệ Đào Tạo

  Đăng ký

  ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

   Ngành nhập học (*)

   Họ và tên(*)

   Ngày sinh (dd/mm/yyyy)
   Địa chỉ (*)

   Điện thoại (*)

   Giấy báo nhập học (*)

   Học bạ (*)

   Bản sao giấy khai sinh (*)

   CMT hoặc Căn cước (*)

   Ảnh 3x4 (*)

   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH LUẬT KINH TẾ

   Ngày đăng bài: 20/06/2019

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

   ——————————–

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   —————————————-

                     Vĩnh phúc, ngày….. tháng…..năm 2019

    

   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

   CHÍNH QUY NGÀNH LUẬT KINH TẾ

   (Ban hành theo Quyết định số…./QĐ-ĐHTV ngày ….tháng….năm 20….của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương)

   1. Mục tiêu đào tạo
    • Mục tiêu chung:

   Đào tạo Cử nhân Luật kinh tế có kiến thức cơ bản về pháp luật, thực tiễn pháp lý ở Việt Nam và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật, trên cơ sở kiến thức về kinh tế. Có năng lực để nghiên cứu và xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế. Có khả năng làm việc độc lập, sang tạo, thích ứng cao với môi trường kinh tế – xã hội, có phẩm chất chính trị tốt, lập trường tư tưởng vững vàng. Nhiệt tình với công việc, gắn bó với nghề nghiệp, trung thực trong công việc được giao nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

   • Mục tiêu cụ thể
   • Về kiến thức:

   Vận dụng được các kiến thức đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành để giải quyết độc lập, sang tạo các vấn đề pháp lý trong hoạt động kinh doanh.

   • Về kỹ năng:
   • Phân tích, đánh giá được các tình huống pháp luật và lựa chọn áp dụng những quy định pháp luật thích hợp.
   • Có kỹ năng, nghiệp vụ trong kinh doanh thương mại và tư vấn pháp lý trong kinh doanh.
   • Đề xuất được giải pháp để giải quyết các vấn đề pháp lý trong hoạt động kinh doanh.
   • Thành thạo trong việc soạn thảo các hợp đồng, tài liệu và văn bản pháp luật sử dụng trong các quan hệ dân sự, thương mại và hành chính.
   • Có phương pháp trình bày khoa học, thực hiện tư vấn pháp luật đạt hiệu quả cho các đối tượng.
   • Có khả năng đàm phán trong công việc và giao tiếp đạt hiệu quả.
   • Có khả năng thích ứng với các thay đổi nhanh của xã hội, khả năng tự học trong môi trường làm việc và học tập suốt đời.
   • Khai thác và sử dụng được thành thạo các phần mềm chuyên ngành để phục vụ cho công việc chuyên môn có hiệu quả.
   • Sử dụng được tiếng Anh đạt trình độ 3 (tương đương B1 khung năng lực ngoại ngữ chuẩn châu Âu) để nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
   • Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm một cách hiệu quả.
   • Về thái độ:
   • Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.
   • Có tinh thần trách nhiệm, luôn chủ động, sáng tạo trong công việc được giao
   • Có ý thức chấp hành kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp
   • Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp.
   • Khả năng nghề nghiệp

   Sau khi tốt nghiệp có khả năng:

   • Làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, cơ quan lập pháp, cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế;
   • Làm việc tại Tòa kinh tế thuộc hệ thống Tòa án nhân dân, các tổ chức Trọng tài thương mại và các đơn vị dịch vụ, tư vấn pháp luật kinh doanh.
   • Làm việc tại bộ phận pháp chế, bộ phận tư vấn cho tất cả các loại hình doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật.
   • Làm việc trong cơ quan nhà nước: Sở tư pháp, phòng Kinh tế, Viện Kiểm soát, Sở công thương, Cục thuế, Hải quan…
   • Làm công tác nghiên cứu trong các Viện nghiên cứu về Nhà nước và pháp luật.
   • Làm Luật sư khi có đủ kinh nghiệm và có chứng chỉ theo quy định.
   • Giảng viên Luật kinh tế ở các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp.
   1. Thời gian đào tạo: 04 năm
   2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 126 tín chỉ (TC) không tính các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục an ninh Quốc phòng
   3. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
   4. Quy trình đào tạo và điều kiện tốt nghiệp:
    • Quy trình đào tạo: Theo hệ thống tín chỉ

   Thực hiện quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   • Điều kiện tốt nghiệp:
   • Sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân khi hội đủ các tiêu chuẩn quy định tại điều 27,28 quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014.
   • Sinh viên phải tích lũy đủ 126 tín chỉ (không kể các môn GDTC và GDQP trong đó có 30 TC thuộc các học phần của khối kiến thức chuyên ngành)
   1. Thang điểm: Thang điểm 10 sau đó quy đổi ra thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quyết định 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014.
   2. Nội dung chương trình:

   Chương trình được bố trí theo tín chỉ, mỗi tín chỉ được bố trí 15 tiết, 1 tiết lý thuyết bằng 50 phút, bằng 02 tiết thực hành.

    

   STTKHỐI KIẾN THỨCSỐ TÍN CHỈ
   7.1Kiến thức giáo dục đại cương25
   7.2Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp86
   7.2.1Kiến thức cơ sở ngành48
    Các học phần bắt buộc40
    Các học phần tự chọn8
   7.2.2Kiến thức chuyên ngành38
    Các học phần bắt buộc30
    Các học phần tự chọn8
   7.3Thực tập và thi tốt nghiệp15
    Thực tập tốt nghiệp5
    Khóa luận tốt nghiệp10
   Tổng cộng126

    

   Các học phần cụ thể:

   TTMÃ HPTên học phần xếp theo khối kiến thứcTổng số tín chỉGhi chú
   7.1.         Kiến thức giáo dục đại cương25 
   1 Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác-Lênin5 
   2 Tư tưởng Hồ Chí Minh2 
   3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam3 
   4 Tiếng Anh 13 
   5 Tiếng Anh 23 
   6 Tiếng Anh chuyên ngành 13 
   7 Tiếng Anh chuyên ngành 24 
   8 Tin học đại cương2 
   9 Giáo dục thể chất5ĐVHT(*)
   10 Giáo dục An ninh Quốc phòng165 tiết(*)
   7.2.         Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp86 
   7.2.1.  Kiến thức cơ sở ngành48 
   Các học phần bắt buộc40 
   11 Kinh tế Vi mô3 
   12 Kinh tế Vĩ mô3 
   13 Lý luận nhà nước và pháp luật3 
   14 Xây dựng văn bản pháp luật2 
   15 Luật hiến pháp3 
   16 Luật hành chính3 
   17 Luật Dân sự Việt Nam 13 
   18 Luật Dân sự Việt Nam 23 
   19 Luật tố tụng Dân sự Việt Nam3 
   20 Công pháp Quốc tế3 
   21 Tư pháp Quốc tế3 
   22 Nguyên lý kế toán2 
   23 Luật tài chính Việt Nam3 
   24 Luật Lao động Việt Nam3 
   Các học phần tự chọn8 
   25 Luật ngân hang2 
   26 Luật đất đai2 
   27 Luật Môi trường2 
   28 Quản trị học2 
   29 Lý thuyết tài chính tiền tệ3 
   30 Lịch sử các học thuyết kinh tế2 
   31 Xã hội học đại cương2 
   32 Tâm lý học đại cương2 
   33 Đại cương văn hóa Việt Nam2 
   34 Logic học2 
   35 Luật sở hữu trí tuệ2 
   36 Pháp luật an sinh xã hội2 
   37 Luật Hình sự3 
   38 Luật tố tụng hình sự2 
   39 Pháp luật cộng đồng Asian3 
   40 Luật Hôn nhân và Gia đình2 
   41 Pháp luật về phòng, chống tham nhũng2 
   7.2.2.  Kiến thức chuyên ngành38 
   Các học phần bắt buộc30 
   42 Luật Thương mại 13 
   43 Luật Thương mại 23 
   44 Luật Cạnh tranh2 
   45 Luật Thương mại Quốc tế2 
   46 Luật Đầu tư2 
   47 Pháp luật kinh doanh bất động sản2 
   48 Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại2 
   49 Luật hợp đồng Thương mại Quốc tế2 
   50 Kỹ năng tư vấn pháp luật2 
   51 Kỹ năng giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại2 
   52 Quản trị doanh nghiệp2 
   53 Pháp luật về tài chính doanh nghiệp2 
   54 Pháp luật về Thương mại điện tử2 
   55 Pháp luật về Xuất Nhập khẩu2 
   Các học phần tự chọn8 
   56 Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán2 
   57 Quản trị nhân sự2 
   58 Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng2 
   59 Luật Công ty các nước Asian2 
   60 Bảo hiểm trong kinh doanh2 
   61 Mua bán, sát nhập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam2 
   7.3.         Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp15 
   7.3.1.  Thực tập tốt nghiệp5 
   7.3.2.  Khóa luận tốt nghiệp10 
   Tổng số tín chỉ toàn khóa học126 

   Ghi chú: Sinh viên không làm khóa luận phải học thêm 10TC trong số các học phần tự chọn của kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành để tích lũy cho đủ số tín chỉ theo quy định.

    

   Hotline
   Đăng ký
   0981 912 323
   Đăng ký