Khoa Kế toán

Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Kế toán của trường Đại học Trưng Vương

Thứ năm, 14 Tháng 5 2015
Đào tạo cử nhân kế toán có trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ…