ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Mời bạn điền đầy đủ thông tin vào bên dưới để ghi danh. Thông tin sẽ được lưu trữ vào hệ thống và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 10 ngày.

  E-mail(*)

  Họ và tên(*)

  Địa chỉ (*)

  Điện thoại(*)

  Hệ Đào Tạo

  Đăng ký

  ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

   Ngành nhập học (*)

   Họ và tên(*)

   Ngày sinh (dd/mm/yyyy)
   Địa chỉ (*)

   Điện thoại (*)

   Giấy báo nhập học (*)

   Học bạ (*)

   Bản sao giấy khai sinh (*)

   CMT hoặc Căn cước (*)

   Ảnh 3x4 (*)

   Chương trình khung đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh theo hệ thống tín chỉ

   Ngày đăng bài: 03/12/2018

   Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh (QTKD) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về kinh tế, về hệ thống thông tin và về quản lý và điều hành hoạt động trong SXKD, có thể tham gia quản lý ở các cấp trong mọi loại hình doanh nghiệp, tham gia hoạch định các chính sách quản lý kinh tế của Nhà nước.

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   TRỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG  VƯƠNG

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

    

    

   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

   ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

   (Ban hành theo quyết định số 46A /QĐ-ĐHTV ngày 06 tháng 10 năm 2015
   của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương)

   Tên chương trình:Kinh tế
   Trình độ đào tạo:Đại học
   Ngành đào tạo:Quản trị kinh doanh
   Mã ngành:D403
   Loại hình đào tạo:Chính quy

    

   1. Mục tiêu đào tạo:

   Mục tiêu chung
   Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh (QTKD) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về kinh tế, về hệ thống thông tin và về quản lý và điều hành hoạt động trong SXKD, có thể tham gia quản lý ở các cấp trong mọi loại hình doanh nghiệp, tham gia hoạch định các chính sách quản lý kinh tế của Nhà nước.

   Mục tiêu cụ thể:
   Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân theo học ngành này có đủ năng lực vận dụng thành thạo và sáng tạo những nguyên lý kinh tế và quản trị vào thực tiễn quản lý SXKD hiện đại ngày nay và có thể đảm nhận vị trí quản lý điều hành các hoạt động SXKD, các hoạt động tài chính, các hoạt động marketing, hệ thống thông tin SXKD, quản lý và phát triển nguồn nhân lực cho SXKD, phân tích hoạt động SXKD, phát triển các sáng kiến KD và quản trị chiến lược phát triển. Sinh viên có thể làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu hay đào tạo về QTKD, tham gia hoạch định các chính sách quản lý kinh tế Nhà nước, chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức các hoạt động SXKD tại các Doanh nghiệp.

    

   2. Thời gian đào tạo: 4 năm

    

   3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình gồm 126 tín chỉ (TC), chưa kể các học phần: Giáo dục thể chất (5 đơn vị học trình), Giáo dục quốc phòng (165 tiết).

   4. Đối tượng tuyển sinh

   Thực hiện tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh Đại học hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.

   Cụ thể:

   – Tốt nghiệp phổ thông trung học và bậc tương đương trở lên.

   – Phương thức tuyển sinh: Trường Đại học Trưng Vương thực hiện hai phương thức xét tuyển:

   + Căn cứ vào ngưỡng điểm tối thiểu(Điểm sàn) theo quy định của Bộ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT cụm thi các trường đại học và điểm trúng tuyển của Trường.

   + Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập lớp 12 THPT.

   5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

   5.1. Quy trình đào tạo

   – Chương trình đào tạo được thực hiện trong bốn năm, chi tiết như sau:

   + Năm thứ nhất và thứ 2: Sinh viên sẽ học các kiến thức giáo dục đại cương.

   + Các năm tiếp theo (3 và 4): Sinh viên hoàn tất các chương trình về kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành, thực tập tốt nghiệp và làm khoá luận tốt nghiệp.

   – Sinh viên được đào tạo theo hình thức chính quy, áp dụng theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   5.2. Thực tập và làm khoá luận tốt nghiệp

   Áp dụng Điều 24, 25 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   – Thời gian thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên có 5 tín chỉ thực tập tốt nghiệp, tương đương với 2,5 tháng và 10 tín chỉ làm khóa luận tốt nghiệp, tương đương 3,0 tháng.

   5.3. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp

   Sinh viên được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân khi hội đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 27, 28 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Sinh viên phải tích luỹ đủ 126 TC (không kể GDTC và GDQP), trong đó có 29TC thuộc các học phần bắt buộc của khối kiến thức giáo dục chuyên ngành.

    

   6. Thang điểm: Chấm điểm theo thang điểm 10/10, được làm tròn đến 01 chữ số thập phân, trong đó: điểm chuyên cần 10%, điểm kiểm tra giữa học phần 20%, điểm thi kết thúc học phần 70%.

   Sau đó xếp loại theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/2014/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   7. Nội dung chương trình đào tạo: Chương trình khung được bố trí theo tín chỉ. Một tín chỉ được bố trí 15 tiết, 1 tiết lý thuyết có 50 phút và bằng 2 tiết thực hành.

   TTHạng mụcSố tín chỉ
   7.1Kiến thức giáo dục đại cương38
   v Các học phần bắt buộc32
   v Các học phần tự chọn6
   7.2Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp73
   7.2.1Kiến thức cơ sở khối ngành36
   v Các học phần bắt buộc30
   v Các học phần tự chọn6
   7.2.2Kiến thức chuyên ngành37
   Ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp37
   v Các học phần bắt buộc29
   v Các học phần tự chọn8
   Ngành Quản trị doanh nghiệp37
   v Các học phần bắt buộc29
   v Các học phần tự chọn8
   Cộng111
   7.3Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp15
   Tổng cộng126

    

   Cụ thể các học phần như sau:

     TTTên học phầnThời lượng
   Tín chỉGhi chú
   7.1Kiến thức giáo dục đại cương38
   Các học phần bắt buộc (Không tính mục 9, 10)32
   1Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin05
   2Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam3
   3Tư tưởng Hồ Chí Minh2
   4Pháp luật đại cương2
   5Toán (Giải tích một biến và nhiều biến)3
   6Toán (Xác xuất thống kê)2
   7Tin đại cương2
   8Tiếng Anh13
   Trong đó:
   – Tiếng Anh cơ bản 13
   – Tiếng Anh cơ bản 23
   – Tiếng Anh thương mại 14
   – Tiếng Anh thương mại 23
   9Giáo dục quốc phòng11
   10Giáo dục thể chất5
   Các học phần tự chọn6
   1Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm2
   2Kỹ năng soạn thảo văn bản2
   3Tâm lý kinh doanh
   4Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong kinh doanh2
   5Đạo đức kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp2
   7.2Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp73
   7.2.1Kiến thức cơ sở ngành36
   Các các học phần bắt buộc30
   1Pháp luật Kinh tế2
   2Kinh tế vi mô3
   3Kinh tế vĩ mô3
   4Mô hình toán kinh tế3
   5Quản trị học3
   6Nguyên lý thống kê2
   7Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ3
   8Tin học ứng dụng3
   9Nguyên lý Kế toán3
   10Marketing căn bản2
   11Khoa học quản lý3
   Các học phần tự chọn6
   1Kinh tế phát triển2
   2Kinh tế quốc tế2
   3Bảo hiểm2
   4Thị trường chứng khoán2
   5Kinh tế lượng2
   6Nghệ thuật lãnh đạo2
   7.2.2Kiến thức chuyên ngành37
   Ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp37
   Các học phần bắt buộc29
   1Tài chính Doanh nghiệp3
   2Quản trị Doanh nghiệp (HP I)3
   3Quản trị Doanh nghiệp (HP II)3
   4Quản trị chất lượng3
   5Quản trị văn phòng2
   6Quản trị nhân lực3
   7Quản trị công nghệ2
   8Quản trị rủi ro2
   9Quản trị chiến lược3
   10Quản trị dự án2
   11Quản trị sản xuất và tác nghiệp3
   Các học phần tự chọn8
   1Kỹ năng quản trị2
   2Thuế Nhà nước3
   3Định giá tài sản2
   4Tiền tệ và thanh toán quốc tế2
   5Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu2
   6Kế toán ngân hàng2
   7Kế toán Quốc tế2
   8Kế toán doanh nghiệp 13
   9Kế toán doanh nghiệp 23
   10Kế toán xây dựng3
   7.2.3Ngành Quản trị doanh nghiệp37
   Các học phần bắt buộc29
   1Tài chính doanh nghiêp 13
   2Tài chính doanh nghiệp 23
   3Quản trị doanh nghiệp 13
   4Quản trị doanh nghiệp 23
   5Thống kê doanh nghiệp2
   6Quản trị dự án2
   7Quản trị chiến lược3
   8Quản trị rủi ro2
   9Quản trị sản xuất và tác nghiệp3
   10Quản trị nhân lực3
   11Quản trị công nghệ2
   Các học phần tự chọn8
   1Kỹ năng quản trị2
   2Thuế Nhà nước3
   3Định giá tài sản2
   4Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu2
   5Tiền tệ và thanh toán quốc tế2
   6Kế toán ngân hàng2
   7Kế toán Quốc tế2
   8Kế toán doanh nghiệp 13
   9Kế toán doanh nghiệp 23
   10Kế toán xây dựng3
   7.3Thực tập, khoá luận tốt nghiệp15
   1Thực tập tốt nghiệp5
   2Khoá luận tốt nghiệp10
   Cộng126

   Ghi chú: Sinh viên chưa đủ điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp phải học thêm các học phần tự chọn tương đương 10 TC của khối kiến thức giáo dục cơ sở ngành và chuyên ngành.

    

    

   HIỆU TRƯỞNG

    

   TS. Bùi Văn Hồng

   Hotline
   Đăng ký
   0981 912 323
   Đăng ký