ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Mời bạn điền đầy đủ thông tin vào bên dưới để ghi danh. Thông tin sẽ được lưu trữ vào hệ thống và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 10 ngày.

  E-mail(*)

  Họ và tên(*)

  Địa chỉ (*)

  Điện thoại(*)

  Hệ Đào Tạo

  Đăng ký

  ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

   Ngành nhập học (*)

   Họ và tên(*)

   Ngày sinh (dd/mm/yyyy)
   Địa chỉ (*)

   Điện thoại (*)

   Giấy báo nhập học (*)

   Học bạ (*)

   Bản sao giấy khai sinh (*)

   CMT hoặc Căn cước (*)

   Ảnh 3x4 (*)

   Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Kế toán của trường Đại học Trưng Vương

   Ngày đăng bài: 03/12/2018

   Đào tạo cử nhân kế toán có trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.

    

   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    

   CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG
   (Ban hành theo Quyết định số 46 /QĐ-ĐHTV ngày 06 tháng 10 năm 2015.
   của Hiệu trưởng trường đại học Trưng Vương)

    

   Tên chương trình : KINH TẾ
   Trình độ đào tạo  : CAO ĐẲNG
   Ngành đào tạo     : KẾ TOÁN
   Mã ngành             : C401
   Loại hình đào tạo : CHÍNH QUY

    

   1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

   Mục tiêu chung:
   Đào tạo cử nhân kế toán có trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán và tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.
   Mục tiêu cụ thể:
   Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân theo học ngành này có đủ năng lực vận dụng thành thạo và sáng tạo những nguyên lý Kế toán, Kế toán tài chính, Kiểm toán, phân tích tài chính, có khả năng hoạch định chính sách Kiểm toán, Kế toán; làm việc trong các Doanh nghiệp, các bộ phận chức năng Kế toán, Kiểm toán ở các đơn vị Hành chính sự nghiệp.

   2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3 năm

   3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ: Tổng số 93 (tín chỉ), Chưa kể phần Giáo dục thể chất (3 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng 135 tiết.

   4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số 06/2005/QĐ-BGDĐT ngày 04/3/2005.

   Mọi công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau đây đều được đăng ký dự tuyển:
   – Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương
   – Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động theo quy định hiện hành của Liên Bộ Y tế – Giáo dục và Đào tạo.
   Phương thức tuyển sinh: trường thực hiện xét tuyển với hai hình thức:
   – Căn cứ vào ngưỡng điểm tối thiểu(Điểm sàn) theo quy định của Bộ tại kỳ thi tốt nghiệp THPT cụm thi các trường đại học và điểm trúng tuyển của Trường.
   – Xét tuyển theo học bạ năm học lớp 12 trung học phổ thông.

   5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

   5.1. Quy trình đào tạo:
   – Chương trình đào tạo được thực hiện trong ba năm, chi tiết như sau:
   + Năm thứ nhất và năm thứ hai: Sinh viên sẽ học các kiến thức giáo dục đại cương và chuyên nghiệp
   + Các năm tiếp theo ( 3 ): Sinh viên hoàn tất các chương trình về giáo dục chuyên nghiệp, thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp.
   – Sinh viên được đào tạo theo hình thức chính quy, áp dụng theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   5.2 Thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp
   Áp dụng Điều 24, 25 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   – Thời gian thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp: Sinh viên có 6 tín chỉ thực tập tốt nghiệp tương đương 3 tháng và 4 tín chỉ làm khóa luận tốt nghiệp tương đương 1,5 tháng.
   – Đối tượng được làm khóa luận là những sinh viên có điểm quá trình học trung bình từ 7 điểm trở lên, tương đương xếp loại B (Khá).
   5.3. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp
   Sinh viên được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân khi hội đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 27, 28 Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 17/VBHN-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:
   Sinh viên phải tích lũy đủ 93 tín chỉ (không kể các môn: Giáo dục thể chất , Giáo dục quốc phòng ), trong đó có 22 tín chỉ thuộc các học phần bắt buộc của kiến thức chuyên ngành.

   6. THANG ĐIỂM

   Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 và được làm tròn đến một chữ số thập phân. Cấu trúc điểm của từng học phần như sau: điểm chuyên cần 10%, điểm kiểm tra giữa kỳ 20%, điểm thi 70%.
   Sau đó xếp loại theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng chính quy ban hành kèm theo quyết định số 17/VBHN-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
         7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
   Chương trình được bố trí theo tín chỉ. Một tín chỉ được bố trí 15 tiết, 1 tiết lý thuyết có 50 phút và bằng 2 tiết thực hành.
   TỔNG HỢP CHƯƠ NG TRÌNH

   TTHạng mụcSố tín chỉ
   7.1Kiến thức giáo dục đại cương29
   v Các học phần bắt buộc25
   v Các học phần  tự chọn4
   7.2Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp54
   7.2.1Kiến thức cơ sở khối ngành26
   v Các môn học bắt buộc22
   v Các môn tự chọn4
   7.2.2Kiến thức chuyên ngành28
   v Các học phần  học bắt buộc22
   v Các học phần  tự chọn6
   Cộng:83
   7.3Thực tập,  viết và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp10
   ổng cộng93

    

   Cụ thể các học phần học

   STTTÊN HỌC PHẦN
   Thời lượng
   7.1Tín chỉGhi chú
   Kiến thức giáo dục đại cương29
   Các môn bắt buộc25
   1Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin5
   2Tư tưởng HCM2
   3Đường lối CM của ĐCS Việt Nam3
   4Pháp luật đại cương2
   5Toán cao cấp2
   6Lý thuyết XS và thống kê toán2
   7Anh văn cơ bản3
   8Anh văn chuyên ngành4
   9Tin học đại cương2
   10Giáo dục thể chất3 ĐVHT
   11GD quốc phòng135 (tiết)
   Các học phần tự chọn4
   1Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh2
   2Kỹ thuật soạn thảo văn bản2
   3Tâm lý kinh doanh2
   4Ứng dụng lý thuyết trò chơi trong Kinh doanh2
   5Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp2
   7.2Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp54
   7.2.1Kiến thức cơ sở ngành26
   Các học phần  bắt buộc22
   1Kinh tế vi mô3
   2Pháp luật kinh tế2
   3Nguyên lý  thống kê2
   4Lý thuyết tài chính – tiền tệ3
   5Nguyên lý kế toán3
   6Quản trị học3
   7Tin ứng dụng3
   8Thuế Nhà nước3
   Các học phần  tự chọn4
   1Kinh tế quốc tế2
   2Kinh tế phát triển2
   3Thị trường chứng khoán2
   4Bảo hiểm2
   5Marketing2
   6Kinh tế lượng2
   7Nghệ thuật lãnh đạo2
   7.2.2Kiến thức chuyên ngành28
   Ngành kế toán tổng hợp28
   Các học phần bắt buộc22
   1Tài chính doanh nghiệp3
   2Kế toán TC doanh nghiệp 12
   3Kế toán TC  doanh nghiệp 22
   4Kế toán đơn vị HCSN3
   5Kế toán thương mại dịch vụ3
   6Kế toán quản trị3
   7Kế toán máy3
   8Kiểm toán kế toán TC3
   Các học phần  tự chọn6
   1Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu2
   2Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế2
   3Kế toán quốc tế2
   4Kế toán ngân hàng2
   5Định giá tài sản2
   6Quản trị dự án2
   7Quản trị rủi ro2
   8Quản trị doanh nghiệp 13
   9Quản trị doanh nghiệp23
   10Qản trị sản xuất và tác nghiệp3
   7.2.3Thực tập và khóa luận tốt nghiệp:10
   1Thực tập cuối khoá6
   2Khóa luận TN4
   Cộng93

    

   Ghi chú: Sinh viên không làm khoá luận phải tích luỹ thêm 4 tín chỉ trong số các học phần tự chọn nhóm kiến thức ngành cơ sở ngành và chuyên ngành.

    

    HIỆU TRƯỞNG

   TS. Bùi Văn Hồng

    

    

    

   Hotline
   Đăng ký
   0981 912 323
   Đăng ký