Các khoa

Chương trình đào tạo Liên thông Đại học Kế toán của trường ĐH Trưng Vương

Thứ tư, 05 Tháng 10 2016
Đào tạo cử nhân Kế toán trình độ đại học, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về Kế toán, hệ thống thông tin,…

Chương trình khung đào tạo hệ Đại học chính quy ngành Quản trị kinh doanh theo hệ thống tín chỉ

Thứ năm, 14 Tháng 5 2015
Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh (QTKD) có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững những kiến thức kinh tế và chuyên sâu về kinh tế, về hệ thống thông tin và về quản lý và điều hành…

Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Kế toán của trường Đại học Trưng Vương

Thứ năm, 14 Tháng 5 2015
Đào tạo cử nhân kế toán có trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ…